Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

01. Chủ tịch HĐQT
02. Phó Chủ tịch HĐQT
03. Thành viên HĐQT
04. Thành viên HĐQT
05. Thành viên HĐQT

Ông Phạm Dũng Tiến
Ông Trần Xuân Hiếu
Ông Nguyễn Ga Nốp
Ông Nguyễn Thắng Lợi
Ông Nguyễn Ngọc Quyền

BAN KIỂM SOÁT

 

01. Trưởng Ban kiểm soát
02. Thành viên
03. Thành viên

Bà   Nguyễn Thị Phương
Ông Lê Đức Minh
Ông Nguyễn Đình Quyết

BAN GIÁM ĐỐC

 
 

01. Tổng Giám đốc
02. P.Tổng Giám đốc
03. Kế toán trưởng

Ông Trần  Xuân Hiếu
Bà    Đinh Thị Thúy Hạnh
Ông Lê Khiếu Phương

ban lanh dao