Công bố thông tin báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét năm 2016.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét năm 2016.