Báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 4.2015 của Công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3.2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 3.2015 của Công ty

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC soát xét 6 tháng năm 2015 của Công ty

Báo cáo tài chính Quý II/2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 2-2015 của Công ty:

Công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Công bố thông tin Ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Thông báo V/v ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015

Báo cáo tài chính Quý I/2015

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 1-2015 của Công ty:

Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 4-2014 của Công ty:

Báo cáo tài chính Quý IV/2014

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư BCTC Quý 4-2014 của Công ty: Báo cáo tài chính Quý IV/2014 Công ty mẹ Báo cáo tài chính Quý IV/2014 Hợp nhất

Đính chính BCTC Quý 3-2014

Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam xin thông báo với SGDCK TP Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đính chính thông tin trong Báo cáo tài chính Hợp Nhất và Công ty mẹ Quý 3.2014 đã Công bố Thông tin ngày 17/10/2014 như sau: