Công ty Cổ phần đầu tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư :  Nghị quyết về việc thay đổi kế toán trưởng và người phụ trách Công bố thông tin