Công ty Cổ Phần đầu tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư : Công văn Giải trình LNST TNDN trên BCKQKD có thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.