Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư:
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2018.
+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2018.

+ Báo cáo quản trị năm 2018.