Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/07/2018 và thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.