Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư :
Biên bản  ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2017.
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2017.