Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2017.