Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông và các nhà đầu tư : Thư mời họp ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2017.